In opdracht van de gemeente Geldrop – Mierlo wordt gedurende een periode van 1 jaar (1 september 2018 – 31 augustus 2019) de geluidbelasting gemeten ten noorden van de rijksweg A67 in Geldrop. Deze metingen worden in samenspraak met de ODZOB, de gemeente Geldrop-Mierlo en vertegenwoordigers van de bewoners van de wijken Coevering en Zes Gehuchten uitgevoerd door het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De resultaten van de geluidmetingen worden hier real-time weergeven. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit (NO2) door Buro Blauw gemeten. De luchtmetingen langs de rijksweg A67 in Geldrop worden hier toegelicht. In opdracht van de gemeente Geldrop – Mierlo wordt gedurende een periode van 1 jaar (1 september 2018 – 31 augustus 2019) de geluidbelasting gemeten ten noorden van de rijksweg A67 in Geldrop. Deze metingen worden in samenspraak met de ODZOB, de gemeente Geldrop-Mierlo en vertegenwoordigers van de bewoners van de wijken Coevering en Zes Gehuchten uitgevoerd door het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De geluidbelasting wordt vastgesteld op referentiepunten welke zijn opgenomen in het geluidregister (zie internet: GeluidProductiePlafond ) en ter plaatse van twee punten ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing van de woonwijken Coevering (ten oosten van afrit 34) en Genoenhuis (ten westen van afrit 34). De referentiepunten zijn gelegen op 50 meter afstand tot de weg (en op 4 meter hoogte). Ter plaatse van de referentiepunten gelden geluidproductieplafonds (GPP’s) oftewel grenswaarden welke de jaargemiddelde geluidproductie niet mag overschrijden. Nabij de woningen geldt op grond van de Wet milieubeheer een voorkeurswaarde van 50 dB en een maximale waarde van 65 dB. Na afloop van een jaar kan beoordeeld worden of dat ter plaatse van de meetpunten de geluidproductie de geldende grenswaarde al dan niet overschreden wordt.
Rijkswaterstaat berekent hoeveel geluid er op een referentiepunt mag zijn. Waarom berekenen in plaats van meten? Er zijn bijna 60.000 referentiepunten in Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid geluid per punt, zouden we dag en nacht moeten meten gedurende een jaar. Dat is praktisch onmogelijk. Het onafhankelijk Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet ieder jaar steekproefsgewijs metingen bij referentiepunten. Dit ter controle van de rekenmethodiek. Wijkt de meting systematisch af van de berekeningen van Rijkswaterstaat? Dan wordt gekeken of de rekenmethodiek aangepast moet worden. Nabij de rijksweg A67 zijn geen (recente) geluidmetingen door het RIVM uitgevoerd; daarom worden thans in opdracht van de gemeente Geldrop – Mierlo deze metingen uitgevoerd door de omgevingsdienst.
Deze permanente metingen (24/7) worden uitgevoerd met 4 geluidmonitoringssystemen. De resultaten zijn online zichtbaar via de website: dBeez. De systemen zijn geplaatst in behuizingen waarmee zowel de voeding als communicatie permanent zijn gewaarborgd. De systemen op 50 meter afstand tot de A67 (referentiepunten) worden gevoed door twee zonnepanelen. De systemen nabij de woningen worden vanuit de openbare straatverlichting van stroom voorzien. Onderstaand zijn twee foto’s opgenomen van de meetsystemen zoals deze geplaatst zijn in Geldrop.
De metingen worden permanent (24/7) uitgevoerd en het betreft langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. In de beoordeling van de geluidniveaus wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen de dagperiode (7 – 19 uur), avondperiode (23 – 07 uur) en nachtperiode (23 – 07 uur). Dit is dan ook de reden dat voor ieder van de 4 meetstations separate grafieken worden getoond van deze etmaalperioden. De gebruiker van de website kan bij deze weergave kiezen voor een variabele (zelf instelbare) tijdas. Dit geldt ook voor de weergaven van de actuele geluidsniveaus; de tijdas van de weergegeven data kan hierbij variëren tussen 30 minuten en 4 uur. De grafieken worden iedere 10 seconden “ververst”.

Het geluidniveau van een rijksweg is nooit constant. Binnen 24 uur wisselen drukke en rustige perioden elkaar af. Ook binnen een jaar is er verschil in veel en weinig verkeer. Ondanks dit gegeven, moet er toch een ‘vast’ gemiddeld geluidniveau zijn, wil je iets kunnen zeggen over geluid langs de rijksweg. Dit doen we met behulp van Lden. Lden staat voor het Level in de day-evening-night. We berekenen Lden door het jaargemiddelde geluidniveau van ieder van die 3 perioden te nemen. Bij geluid in de avond tellen we nog eens 5 dB op. Bij het gemiddelde van ’s nachts nog eens 10 dB. Dit komt omdat mensen in die perioden geluidoverlast als hinderlijker ervaren. Van de 3 gemiddelden nemen we vervolgens weer het (tijdgewogen) gemiddelde. Dit noemen we Lden. De waarde van Lden wordt dus achteraf bepaald en kan dus niet real-time worden weergegeven. De berekening van Lden zal na afloop van de metingen (na 31 augustus 2019) worden uitgevoerd. Voor de referentiepunten 8859 – 8860 geldt een gemiddelde GPP-waarde (grenswaarde) van 64,2 dB; het gemiddelde van de meetpunten 26788 en 26789 bedraagt 61,3 dB.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Geldrop – Mierlo (Jos van Hoeij, tel. 040 - 2893893, e-mail: j.v.hoeij@geldrop-mierlo.nl), de Omgevingsdienst Zuidoost – Brabant (Henk Janssen, tel. 088 - 3690369, e-mail h.janssen@odzob.nl) of de Omgevingdienst Midden- en West-Brabant (Gerald van Grunsven; 013 – 2060100; e-mail: G.vanGrunsven@omwb.nl)